O NÁS

POMÁHÁME DĚTEM po rozpadu rodiny a v pěstounské péči.

Tam, kde děti nemohou vyrůstat se svými rodiči, chceme přispět k jejich zdravému vývoji podporou pečujících dospělých.

Kontakty:

Světluše Jiráňová, DiS. – ředitelka Centra Protěž, z. ú.

+420 775 776 161, jiranova@centrumprotez.cz

Sociální pracovnice:

Mgr. Blanka Bihary – kontaktní osoba pro pomoc rodinám s dětmi ve vztahové krizi

+420 775 731 003, bihary@centrumprotez.cz

Mgr. Jana Chládková

+420 775 776 262, chladkova@centrumprotez.cz

Mgr. Zuzana Chludilová

+420 775 770 355, chludilova@centrumprotez.cz

Bc. Gabriela Zemanová

+420 775 776 166, zemanova@centrumprotez.cz

Terapeutka:

Mgr. Blanka Stupková

stupkova@centrumprotez.cz

Pověření

Krajský úřad Libereckého kraje vydal 9.12.2016, pod číslem jednacím OSV  16/2016/4, Centru Protěž, z.ú., pověření podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Centrum Protěž, z.ú., smí v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí vykonávat tyto činnosti:

  • uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle §47 B zákona (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona)
  • poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) zákona);
  • poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47 b), při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona);
  • vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19 a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g) zákona);
  • poskytovat pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§11 odst. 1 písm. a) zákona).