Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí č. 4C

 

Způsob zveřejňování pravidel a postupů k naplňování standardů kvality sociálně právní ochrany pověřenou osobou

 

Standard č. … a Název Kritérium
SQ 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1b – Pravidla pro střet zájmů a jeho řešení

SQ 2 – Ochrana práv a chráněných zájmů 2a – Ochrana práv

2b – Ochrana před zneužíváním, zanedbáváním, týráním

SQ 3 – Prostředí a podmínky 3a – Materiální, technické a hygienické podmínky
SQ 4 – Informovanost o výkonu SPOD a činnosti pověřené osoby 4a – Informování cílové skupiny

4b – Pravidla pro odmítnutí žadatele o službu

4c – Zveřejnění vnitřních pravidel a postupů dálkovým způsobem

SQ 5 – Podpora přirozeného sociálního  prostředí 5a – Podpora dětí ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím

5b – Pravidla pro kontakt dítěte s příbuznými

SQ 6 – Personální zabezpečení 6a – Organizační struktura, počet míst, kvalifikace, předpoklady

6b – Přiměřenost zaměstnanců na počet uživatelů

6c – Oprávnění a povinnosti jednotlivých pozic

SQ 7 – Přijímání a zaškolování zaměstnanců 7a – Plnění podmínek odborné způsobilosti a bezúhonnosti

7b – Pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců

7c – Pravidla pro působení dobrovolníků a stážistů

SQ 8 – Profesní rozvoj zaměstnanců 8a – Postup pro hodnocení zaměstnanců

8b – Individuální plány dalšího vzdělávání

8c – systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců

8d – Podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka

SQ 9 – Pracovní postupy pověřené osoby 9a – Pracovní postupy a metodiky:

Metodika navázání spolupráce s pěstounskou rodinou

Metodika doprovázení

Zprávy o průběhu pěstounské péče

Metodika pro realizaci případové konference

Metodika pro organizaci vzdělávání pěstounů

Metodika pro čerpání respitů

SQ 10 – Dohoda o výkonu pěstounské péče 10a – Pravidla pro uzavírání dohod, změnu a rušení

10b – Způsob hodnocení naplňování cílů dohody

10c – Plánování průběhu výkonu PP

SQ 11 – Předávání informací 11a – Informování o průběhu SPOD

11b,c  – Plán pro předávání informací o průběhu výkonu SPOD mezi zaměstnanci

SQ 12 – Změna situace 12a – Pravidla pro změny v životě dítěte
SQ 13 – Dokumentace o výkonu SPOD 13a – Pravidla pro vedení dokumentace a zacházení s ní
SQ 14 – Vyřizování a podávání stížností 14a – Pravidla pro podávání a řešení stížností
SQ 15 – Rizikové, havarijní a nouzové situace 15a – Rizikové, havarijní a nouzové situace
SQ 16 – Zvyšování kvality výkonu SPOD 16a – Systém pravidelné revize standardů, průběžné kontroly

16b – Pravidla pro zajištění zpětné vazby od cílové skupiny, případně institucí