NAŠE CÍLE A POSLÁNÍ

Poslání:

Naším posláním v rámci uděleného pověření k sociálně-právní ochraně dětí je ulehčení náročné situace dětí a pečujících osob se záměrem zajištění co nejpříznivějšího vývoje dětí.

Tam, kde jsou děti svěřeny do péče náhradní rodiny, nám jde také o podporu jejich sounáležitosti s původní rodinou.

 

Pověření:

Krajský úřad Libereckého kraje vydal 9.12.2016, pod číslem jednacím OSV  16/2016/4, Centru Protěž, z.ú., pověření podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Centrum Protěž, z.ú., smí v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí vykonávat tyto činnosti:

 • uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle §47 B zákona (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona)
 • poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) zákona);
 • poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47 b), při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona);
 • vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19 a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g) zákona);
 • poskytovat pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§11 odst. 1 písm. a) zákona).

 

 

Místo výkonu sociálně právní ochrany:

 • Centrum Protěž, z.ú., Palachova 504/7, Liberec
 • Liberecký kraj

 

Cílová skupina:

 • děti ve věku 0-18 let
 • rodiče dětí svěřených do pěstounské péče
 • pěstouni, kteří s námi mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče

 

Cíle, kterých chceme dosáhnout:

 1. Návrat dítěte do původní rodiny tam, kde to je možné
 2. Adaptace dítěte v náhradní rodině
 3. Plánovaný, pravidelný kontakt s biologickou rodinou
 4. Osobnostní růst a rozvoj pečujících osob

 

Seznam činností, které na základě pověření vykonáváme:

V rodinách, se kterými máme uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, poskytujeme:

1. Pravidelné konzultace klíčového pracovníka s pečujícími osobami a dětmi jednou za 2 měsíce, další konzultace a osobní nebo telefonické intervence v případě potřeby

2. Nabídnutí a zprostředkování psychologické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců.

3. Zajištění povinného vzdělávání pěstounů minimálně v rozsahu 24 hodin ročně

a) realizací vzdělávacích seminářů pro pěstouny různého rozsahu (dvouhodinové, půldenní, víkendové),

b) úhradou nákladů za vzdělávací program jiného poskytovatele podle vlastní volby na základě individuální domluvy,

c) poskytnutím odborné literatury nebo jiného vzdělávacího materiálu.

4. Pomoc při zajištění čerpání zákonného nároku pěstounů na celodenní odpočinek v rozsahu alespoň 14 dní za kalendářní rok, pokud dítěti jsou alespoň dva roky

a) nabídkou příměstských táborů pro předškolní děti vlastní organizace,

b) zprostředkováním a částečnou úhradou táborů pořádaných jinými organizacemi,

c) částečnou úhradou nákladů na individuální zajištění péče o děti v odůvodněných případech (např. dítě do 3 let věku).

5.Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě, zejména zajištěním krátkodobé péče (např. vyřizování osobních záležitostí, nemoc)

a) uhrazením hlídání dítěte jinou osobou (DPP),

b) hlídáním dítěte zaměstnancem organizace v prostorách Centra Protěž

6. V souladu s individuálním plánem ochrany dítěte poskytujeme pomoc a neutrální prostor při kontaktu dětí s původní rodinou.                             Podporujeme udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožňujeme styk               rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

 

Zásady činnosti:

1.Přistupujeme ke každému dítěti, rodiči, pěstounovi s ohledem na jeho individuální potřeby a zvláštnosti.

2.Během konzultací s klienty uplatňujeme zásady bezpečného prostředí, nehodnotící přístup a aktivní naslouchání.

3.Doprovázení je realizováno kvalifikovanými zaměstnanci s využitím externích odborníků. Zaměstnanci absolvují pravidelné supervize a vzdělávání.

4.Zásadou naší práce je otevřenost, přímost, upřímnost ve vztahu ke klientům.

5.Samozřejmostí při naší práci je základní slušnost, zodpovědnost a dodržování Etického kodexu sociálního pracovníka (viz příloha Etický kodex). Dodržujeme mlčenlivost a bereme v úvahu názor klienta.

6.Podporujeme klienty i pracovníky v jejich rozvoji, vytváříme podmínky pro jejich osobnostní i odborný růst.

 

Způsoby práce:

 • Osobní rozhovory ( podpůrné, aktivizační, informační) v domácnostech klientů nebo v prostorách organizace
 • Telefonická a e-mailová komunikace s klienty
 • Skupinová setkání za účelem vzdělávání nebo sdílení
 • Organizace a realizace odlehčovacích aktivit pro klienty

 

Zveřejnění informací:

Všechny informace o organizaci, její činnosti a poskytovaných službách jsou uveřejněny na webových stránkách organizace – www.centrumprotez.cz.

Centrum Protěž má vytištěný informační leták, který je nabízen v Centru Protěž, v rodinném Centru Generace na stejné adrese, na OSPOD Liberce a Jablonce n.N., ve spolupracujících organizacích, v terénu v rodinách a při příležitostných propagačních akcích.

Všechny zásadní informace obsahuje rovněž výroční zpráva.

Informace předáváme také osobně např. na pracovní skupině pro rodinu, děti a mládež Komunitního plánování města Liberce pracovníkům jiných organizací.

V Liberci 15.1.2017

Světluše Jiráňová

Aktualizováno 4.1.2018

 

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí č. 4C

 

Způsob zveřejňování pravidel a postupů k naplňování standardů kvality sociálně právní ochrany pověřenou osobou

 

Standard č. … a Název Kritérium
SQ 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1b – Pravidla pro střet zájmů a jeho řešení

SQ 2 – Ochrana práv a chráněných zájmů 2a – Ochrana práv

2b – Ochrana před zneužíváním, zanedbáváním, týráním

SQ 3 – Prostředí a podmínky 3a – Materiální, technické a hygienické podmínky
SQ 4 – Informovanost o výkonu SPOD a činnosti pověřené osoby 4a – Informování cílové skupiny

4b – Pravidla pro odmítnutí žadatele o službu

4c – Zveřejnění vnitřních pravidel a postupů dálkovým způsobem

SQ 5 – Podpora přirozeného sociálního  prostředí 5a – Podpora dětí ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím

5b – Pravidla pro kontakt dítěte s příbuznými

SQ 6 – Personální zabezpečení 6a – Organizační struktura, počet míst, kvalifikace, předpoklady

6b – Přiměřenost zaměstnanců na počet uživatelů

6c – Oprávnění a povinnosti jednotlivých pozic

SQ 7 – Přijímání a zaškolování zaměstnanců 7a – Plnění podmínek odborné způsobilosti a bezúhonnosti

7b – Pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců

7c – Pravidla pro působení dobrovolníků a stážistů

SQ 8 – Profesní rozvoj zaměstnanců 8a – Postup pro hodnocení zaměstnanců

8b – Individuální plány dalšího vzdělávání

8c – systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců

8d – Podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka

SQ 9 – Pracovní postupy pověřené osoby 9a – Pracovní postupy a metodiky:

Metodika navázání spolupráce s pěstounskou rodinou

Metodika doprovázení

Zprávy o průběhu pěstounské péče

Metodika pro realizaci případové konference

Metodika pro organizaci vzdělávání pěstounů

Metodika pro čerpání respitů

SQ 10 – Dohoda o výkonu pěstounské péče 10a – Pravidla pro uzavírání dohod, změnu a rušení

10b – Způsob hodnocení naplňování cílů dohody

10c – Plánování průběhu výkonu PP

SQ 11 – Předávání informací 11a – Informování o průběhu SPOD

11b,c  – Plán pro předávání informací o průběhu výkonu SPOD mezi zaměstnanci

SQ 12 – Změna situace 12a – Pravidla pro změny v životě dítěte
SQ 13 – Dokumentace o výkonu SPOD 13a – Pravidla pro vedení dokumentace a zacházení s ní
SQ 14 – Vyřizování a podávání stížností 14a – Pravidla pro podávání a řešení stížností
SQ 15 – Rizikové, havarijní a nouzové situace 15a – Rizikové, havarijní a nouzové situace
SQ 16 – Zvyšování kvality výkonu SPOD 16a – Systém pravidelné revize standardů, průběžné kontroly

16b – Pravidla pro zajištění zpětné vazby od cílové skupiny, případně institucí